Digital Antibiogram

ממשק דיגיטלי חכם להתאמה בין תרופות לפתוגנים

Img

לקבלת לינק לאנטיביוגרם הדיגיטלי ללא עלות, יש למלא את הפרטים

לידיעתך, מסירת מידע ל- MSD נעשית מרצונך החופשי ואינך מחויב לפי חוק למסור מידע זה. המידע אודותיך יישמר במאגרי המידע של MSD וישמש את MSD לצורך טיוב, שמירת ויצירת קשר עמך באמצעי התקשורת השונים, בקרה ותיעוד האינטראקציות עמך, הצעת שירותים נוספים בעתיד ופניות אליך בנושאים הקשורים לתחום מומחיותך ולחברת MSD, למוצריה ולאירועים רלוונטיים, לרבות מידע שיווקי ודיוורים ישירים, תוך עמידה בחוק וכללי האתיקה. המידע מועבר, לאותן מטרות, לחברות הקשורות ל MSD ולספקיה, בארץ ובחו”ל, אשר עשויים להימצא במדינות בהן רמת ההגנה על מידע אישי שונה מזו הנהוגה בישראל, ולגורמים הנדרשים על-פי דין, ויטופל תוך שמירה על פרטיותך בסטנדרטים של חברת MSD ועל-פי דין. הנך מאשר קבלת חומר שיווקי מחברת MSD. בכל שלב תוכל לפנות אלינו לצורך עיון במידע האישי אודותיך המצוי במאגר, עדכונו, תיקונו או מחיקתו מהמאגר, או על מנת להתנגד לעיבודו, בכפוף לכל דין, באמצעות פניה ל- DPOC-ISRAEL@merck.com. מידע נוסף על מחויבות החברה לפרטיות תוכלו למצוא ב - www.msdprivacy.com.

Copyright © 2020 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Whitehouse Station, NJ, USA. All rights reserved.
IL-CAR-00012